Bu kapsamda TÜBİTAK farklı başlıklar altında birçok hibe destek mekanizması oluşturmuştur.

Sanayi Ar-Ge Projeleri hibe  destekleri;

ok 1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

ok 1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı

ok 1505 – TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

ok 1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

ok 1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

ok 1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

ok 1512 – TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

için başvuru projeleri hazırlamaktayız.


Sanayi kuruluşlarına verilen Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, KOSGEB, SANTEZ, Kalkınma Ajansları  proje destekleri için de proje dosyası hazırlanması hizmetlerimiz arasındadır.
Hibe programları bağış ve diğer karşılıksız mali kaynaklardan farklı olarak mevcut proje fikriniz uygulama aşamasına geçtiğinde “izleme” dediğimiz proje uygulamasına paralel devam eden bir süreci içinde barındırmaktadır.

İzleme ile;

ok Uygulama aşamasında, projenin ilerleyişi konusunda düzenli veri toplanması;

ok Projenin mevcut durumu ile proje teklifinde planlananın karşılaştırılması;

ok Uygulamadaki sorunların, eksikliklerin ve başarıların tanımlanması;

ok Sorun ve eksikliklere yönelik önlemler ile ek faaliyetlerin tasarlanması sürecidir.


Temel amaç proje uygulama sürecini sürekli izlemek, değerlendirmek, ortaya çıkabilecek aksaklık veya eksiklikleri zamanında saptayarak müdahale etmek ve projenin daha etkin ve verimli olabilmesi için gerekli revizyonların yapılmasını sağlamaktır.

Proje sahiplerinin izleme süreçlerini mümkün olduğunda sorunsuz bir biçimde atlatabilmeleri için sistematik bir şekilde “proje döngüsü yönetimi” yapmaları gerekmektedir. Hibe sağlayan donör kuruluşlar mali destekleriyle hayata geçirilen projelerin hazırlık ve uygulanmasında belirli bir standart yaklaşım isterler. Projenin bir düşünceden yola çıkarak tasarlanmasını, yürütülmesini ve değerlendirilmesini içeren sürecin yönetim yaklaşımına Proje Döngüsü Yönetimi denir.

Proje döngüsünün ana bileşenleri

a ) Proje düşüncesinin belirlenmesi,

b ) Bu düşüncenin proje teklifi haline dönüştürülüp bir hibe programına sunulması,

c ) Projenin uygulanması ve izlenmesi aşamalarını, bazı destekler söz konusu olsa da hibe için başvuruda bulunan kişinin yürütmesi gerekir.

a) Proje düşüncesinin belirlenmesi

Proje işine girişmeden önce yapmanız gereken ilk iş, kuruluşunuzun sorun olarak gördüğü veya iyileştirmeye çalıştığı mevcut durumu analiz edip, ardından kendi hedeflerinizi belirlemeniz ve son adım olarak da kendi iç ve dış olanaklarınız çerçevesinde bu hedeflere gitmek için izleyeceğiniz yolu ve yöntemleri tanımlamaktır. Stratejinize uygun şekilde yapmanız gereken bu işleri proje fikri olarak üretebilirsiniz.


b) “Proje fikrinin” “projeye” dönüştürülmesi

“Proje fikri” ile “proje” birbirine karıştırılmamalıdır. Proje fikrinin projeye dönüşebilmesi için uygun formatta, amaç, hedef, çıktılar, proje ekibi, ortaklar, faaliyetler, zaman planlaması, bütçe başta olmak üzere, belli başlı bileşenleri içeren şekilde kurgulanması, başka bir deyişle proje teklifi haline getirilmesi gerekir.Hibe programlarında, hem hibeye başvuranların hem başvurular arasında seçim yapıp daha sonra da projelerin uygulanmasını izleyeceklerin işlerini kolaylaştırmak ve aynı dilden konuşmalarını sağlamak için proje teklif formatları belirlenir. Bu formatları kullanarak proje teklifinizi en iyi şekilde hazırlamanız, düşüncenizi en iyi şekilde ifade etmeniz anlamına gelir.


c) Projenizi uygularken dikkat edilmesi gereken hususlar

Her proje kendine has özellikler taşır ve projenizi en iyi şekilde yürütmek için her projede özel dikkat gerektiren hususlar vardır. Bununla birlikte, aşağıda özet olarak değinilen bazı noktalar vardır ki, bunlara tüm hibe projelerinde dikkat etmek gerekir. Bu noktaların büyük çoğunluğu aynı zamanda sözleşme makamına karşı yasal yükümlülük taşıdığınız konulardır.

ok Faaliyetlerinizi mutlaka belgeleyin
ok Mutlaka faaliyet planına uyun
ok Doğrulanabilir başarı göstergelerinizi izleyin
ok Sorunları zamanında saptayın ve geç olmadan müdahale edin
ok Görünürlük kurallarına uyun
ok Bütçenizi aşmayın
ok Harcamalarınızı mutlaka belgeleyin


d) Proje uygulamada karşılaşılan sorunlar nelerdir?

Proje uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili bazı örnekler şu şekildedir;

ok Sözleşmenin uygulanmasında yaşanan gecikmeler;
ok Projeyle sağlanan hizmetlerde kalite düşüklüğü
ok Faaliyetlerde yaşanan belirgin değişiklikler;
ok İlgili kamu kurumlarıyla yaşanan sorunlar;
ok Teknik ve mali belgelemede yetersizlik;
ok Proje yönetiminde kalite eksikliği;
ok Hibe faydalanıcısı ve ortaklarının tüzel kişiliklerinde değişiklik

Sözleşme makamı yukarıdakilere benzer bir sorun saptadığında aksaklığı gidermek için yapmanız gereken düzeltici faaliyetler konusunda sizi uyarır ve bu faaliyetlerin uygulanmasını yakından izler. Düzeltici faaliyet uygulanmadığı ve/veya aksaklık sona ermediği takdirde Hibe Sözleşmesi Genel Koşulları uyarınca sözleşmenin sonlandırılması gündeme gelir.


 
 


YOSUN Teknoloji Üretim Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.  İstanbul Park Cd. TepePark Sitesi 13/B Tuzla İstanbul    +90 216 360 92 46    info @ yosuntechnology.com

Copyright 2013 ©, Yosun Technology